BZN 80

Alweer het tachtigste nummer. En het tweede deze maand.

Met traditionele zuilen, de schande van Weesp, de notulen van de ALV, het blokkerende denken van Ad, de KRO-serie Dubbelpion, ‘De twaalf stoelen’ (1927) van het onbekend schrijversduo Ilf en Petrov en nog veel meer.

3 reacties op “BZN 80

 1. Kijk gerust bij Wikipedia en de KNSB. Maar kijk dan eerst in de statuten van de vereniging. En in het huishoudelijk reglement. En kijk vooral ook in het Burgelijk Wetboek. Daarin staan overigens niets anders dan dat je kunt lezen bij Wiki en KNSB. Kijk maar:

  STATUTEN ESPION
  Commissies
  Artikel 16
  2. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissies kunnen worden geregeld bij het huishoudelijk reglement.
  3. In elk geval kent de vereniging een commissie als bedoeld in artikel 2:48 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Deze jaarlijks door de algemene vergadering te benoemen commissie van ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen…

  De algemene vergadering
  Artikel 18
  In de jaarlijkse algemene vergadering wordt onder meer:
  c. rekening en verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer van het afgelopen jaar;
  d. verslag uitgebracht door een daartoe op de vorige algemene vergadering aangewezen commissie tot nagaan van het geldelijk beheer;
  f. aan de penningmeester, na goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording, décharge verleend van alle handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken;

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT ESPION
  Artikel 22
  De kascommissie heeft de bevoegdheid de algemene vergadering te adviseren de jaarrekening goed te keuren. Aansluitend kan de kascommissie verzoeken de penningmeester decharge te verlenen voor het financieel verslag van het zojuist beëindigde boekjaar.

  BURGERLIJK WETBOEK
  Boek 2. Rechtspersonen, Titel 2. Verenigingen
  Artikel 2:48.2
  1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over…
  2. Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit…

  Samenvattend
  De kascommissie legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

 2. Het is een misverstand dat de decharge verleend wordt aan de penningmeester. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur en niet alleen aan de penningmeester. Zie Wikipedia of ook de KNSB.

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.